Algemene voorwaarden

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en geleverde prestaties.  Zij gaan voor op de algemene voorwaarden van onze  medecontractant, tenzij deze laatste uitdrukkelijk door  ons werden aanvaard.

2. Prijsaanbiedingen en offertes

Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende een periode van zestig kalenderdagen. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege volgend op de goedkeuring van de offerte of een overge-maakt order. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering na een mondelinge bevestiging geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit onder voorbehoud geschiedde.
Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandig- heden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte toegankelijkheid van de werf.
Onze offertes gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in om-schreven karakteristieken, met uitsluiting van karakteristieken voorkomend op andere documenten waarnaar niet expliciet wordt verwezen. Bijkomende werken worden uitgevoerd in regie. Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdracht-gever is vereist.
De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononder- broken uitvoering van de werken. Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief taksen. Debietberekeningen, indien niet uitdrukkelijk vermeld in de offerteaanvraag, dienen steeds goedgekeurd te worden door de architect, EPB-verslaggever of het studiebureau. Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventue-le fouten van de engineering, studiebureau of architect. Zelfs niet indien de door ons opgegeven hoeveelheden niet correct zijn voor de uitvoering van een project. Daarvoor dient door de opdrachtgever een legplan voorgelegd te worden.

3. Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend en niet bindend.
Overschrijding van de termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie in ons nadeel indien dit expliciet en schriftelijk zo werd overeen gekomen en na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Het totaal-bedrag van de eventuele vergoeding is steeds gelimiteerd op maximaal 5 % van het bedrag van de werken excl. BTW.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aan overmacht, aan een fout van de opdrachtgever of aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en / of oplevering door voorgaande aannemers, of aan elke andere omstandigheid waardoor de le-vering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

4. Klachten en aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot geleverde goederen, verrichte prestaties of uitgevoerde werken zijn slechts aanvaardbaar indien ze gebeuren binnen de 8 dagen na levering of uitvoe-ring en in elk geval voor ingebruikname. Bij gebreke hieraan gelden onze prestaties en uitvoeringen als opgeleverd en / of aanvaard. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na bovenvermelde periode van 8 dagen. Op geleverde goederen geldt in geval van gebreken in mate-rieel en constructie de garantie verleend door de producent en / of leverancier. Deze garantie beperkt zich tot het gratis herstellen of vervangen van de goederen of van onderdelen ervan. De werkuren en de vervoer- en reiskosten zijn niet in de garantie inbegrepen. Zijn uit de garantie uitgesloten: alle gevolgschade van het gebrekkige goed of onderdeel, alle schade te wijten aan overdadig of abnormaal gebruik, gebrek of foutief onderhoud, of te wijten aan diegenen die zich van het materieel bedienen. De garantie vervalt eveneens indien de contractant het materieel laat herstellen of doet ombou-wen door derden. Om de waarborg te kunnen inroepen moet de contractant ons onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de gebreken die hij heeft vastgesteld. Gedurende een periode van een zes maanden na voorlopige oplevering of ingebruikname waarborgen wij eventuele ver-borgen gebreken in onze werken. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen deze waarborgtermijn Ă©n uiterlijk binnen de vier maanden na-dat de opdrachtgever er kennis van kreeg. Uiterlijk zes maand na voorlopige oplevering of ingebruikname / 4 maanden na kennisneming van het verborgen gebrek verjaart de rechtsvordering van de klant.
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aanspra-kelijk voor gebeurlijke rechtstreeks schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen.

5. Betaling

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen fac-tuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen. Er wordt een vaste vorderingswijze gehanteerd gedurende de looptijd van een project, nl: 65% offertebedrag: Ruwbouwfase (verdeling over de verschillende verdiepingen) en 35% offertebedrag: Afwerking en indienststelling. Deze vorderingswijze is bindend tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarba-sis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR. Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze werkzaamheden op te schorten, op risico van de opdrachtge-ver. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen en materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De opdracht- gever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Indien goederen dienen te worden verzonden gebeurt dit op risico van de klant.

7. Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte rede-lijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.
Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

8. Verbreking door de opdrachtgever / ontbinding van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven,
al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werke-lijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onvermin-derd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

9. Geschillen

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Brecht en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

TalentTracks - Logo TalenTracks

© 2023 Talent Tracks BV

Alle rechten voorbehouden

We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.